• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Aktualności biura karier

Giełda Pracy

09.03.2018

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do uczestnictwa w VII edycji Giełdy Pracy organizowanych w dniach 13-14 marca 2018 r.

Jest to świetna okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami blisko 50 przedsiębiorstw działających na szczecińskim rynku oraz  zapoznania się z przygotowanymi przez nich ofertami pracy/staży/praktyk

VII edycja Giełdy Pracy

09.03.2018

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do uczestnictwa w VII edycji Giełdy Pracy organizowanych w dniach 13-14 marca 2018 r.

Jest to świetna okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami blisko 50 przedsiębiorstw działających na szczecińskim rynku oraz  zapoznania się z przygotowanymi przez nich ofertami pracy/staży/praktyk

Dodatkowa pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego

06.03.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest realizatorem programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach Programu realizowanych jest szereg zadań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Jedno z nich dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym i jest kierowane m.in. do osób studiujących oraz uczących się w szkołach policealnych.

Uczniom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkającym w Szczecinie, możliwym jest udzielenie dofinansowania:

- do kosztów nauki (czesnego / opłaty za naukę) - rozliczane przez MOPR na podstawie faktury oraz

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - rozliczane przez MOPR na podstawie podpisanego przez wnioskodawcę oświadczenia o poniesieniu tych kosztów.

Pierwszy nabór wniosków trwa od 1 do 30 marca 2018.

Zadanie Realizuje Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza).

Co musisz zrobić?:

- pobierz wniosek w siedzibie Działu albo ze strony www.mopr.szczecin.pl zakładka „Aktywny Samorząd2018” Moduł II,

- wypełnij wniosek oraz dołączone do niego załączniki,

- złóż wniosek wraz z załącznikami w siedzibie Działu
nie później niż do 30 marca 2018 roku!!!!

- jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń pod
nr 91 / 46 46 150.

Jeśli chcesz się zapoznać z całym programem „Aktywny Samorząd”, który przewiduje także inne formy pomocy kierowane do osób z niepełnosprawnością, wejdź na stronę www.mopr.szczecin.pl „Aktywny Samorząd2018”.

 

Raport z badania pn. Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy studentów kierunków inżynieryjnych zachodniopomorskich uczelni wyższych, w roku akademickim 2016/2017

21.11.2017

W ramach umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawił raport z badania  pn. Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy studentów kierunków inżynieryjnych zachodniopomorskich uczelni wyższych, w roku akademickim 2016/2017 opracowany przez Biuro Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy. 

Przeprowadzone badanie wpisuje się bezpośrednio w zawarty w polityce rynku pracy samorządu województwa cel, jakim jest: „(…) pozyskiwanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych"

Szczególowy raport: https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracy/badania-i-analizy/edukacja/edukacja2017/

 

Automotive Academy - GlobalLogic w Szczecinie

17.11.2017

We're happy to invite you to join our Automotive Academy program that we're about to launch in GlobalLogic Szczecin!
We're looking for people with some basic knowledge of C and C++ who would like to start their career with software development. During 3 months of paid training you will get necessary knowledge to make the first steps in the automotive industry.
There's not much time left! We're starting in December 2017.


 https://www.globallogic.com/gl_job/automotive-academy-trainee/

Wizyta przedstawicieli firmy 3Shape na Uczelni.

13.05.2017

W 12 maja 2017 r. ze studnetami naszej Uczelni miało miejsce spotkanie przedstawicili firmiy 3Shape  specjalizującej się w technologii 3D na potrzeby dentystyki i ortodoncji. Studenci mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i organizacją firmy, jej potrzebami. Studenci otrzymali zaproszenie na wzięcia udziału w rozmowach kwalifikacyjnych. 

Badania pn. "Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy studentów kierunków inżynieryjnych zachodniopomorskich uczelni wyższych

01.03.2017

W ramach zawartego Partnerstwa Lokalnego, WSTE przystąpiło do badania pn. „Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy studentów kierunków inżynieryjnych zachodniopomorskich uczelni wyższych”, którego celem jest poznanie postaw wobec rynku pracy oraz edukacji studentów kierunków inżynieryjnych, studiujących na zachodniopomorskich uczelniach.

Ankieta dla studentów WSTE dostępna jest na platformie e-dziekantu oraz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie http://ankiety.wup.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ANKIETA_INZ&i.test=1   

Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w niniejszym badaniu.

Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej

17.02.2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu ‑ Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej w ramach Inicjatywy Jeremie, który kierowany jest do mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez: studentów (studia dzienne, zaoczne), absolwentów (48 miesięcy), doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników naukowych.

Pożyczka Globalna dla Przedsiębiorczości Akademickiej (maksymalna wysokość pożyczki to 75 000 zł) ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do środków finansowych na preferencyjnych warunkach:

- oprocentowanie w całym okresie spłaty w wysokości 0,00%,
- 0,00% wkładu własnego,
- brak prowizji za udzielenie pożyczki,
- okres spłaty pożyczki do 72 miesięcy (6 lat),
- możliwość skorzystania z nawet 12-miesięcznej karencji w spłacie.

 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.abk.univ.szczecin.pl/pozyczka-akademicka

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecin

07.02.2017

Zapraszamy na kolejna edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Szczegółowe informacje na temat warunków jakie muszą spełniać kandydaci ubiegający się o stypendium oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Zachodniopomorska Sieć Biur Karier

29.09.2015

1 września 2015 r. oficjalnie powołano Zachodniopomorską Sieć Biur Karier (ZSBK), zrzeszającą w swoich strukturach biura karier następujących uczelni z województwa zachodniopomorskiego:

 1. Akademia Morska w Szczecinie,
 2. Akademia Sztuki w Szczecinie,
 3. Politechnika Koszalińska,
 4. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum,
 5. Uniwersytet Szczeciński,
 6. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,
 7. Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie,
 8. Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Szczecinie,
 9. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie,
 10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Biura Karier działające przy zachodniopomorskich uczelniach wyższych zadeklarowały wolę współpracy w ramach ZSBK. Działania na rzecz podpisania porozumienia oraz nieformalna współpraca trwa już od grudnia 2014 r.

Celem Zachodniopomorskiej Sieci Biur Karier jest:

 1. Wzajemna współpraca i rozwój Biur Karier oraz uczelnianych instytucji wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 2. Wymiana informacji na temat realizowanych projektów i przedsięwzięć dotyczących rynku pracy, aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów, poradnictwa zawodowego.
 3. Wzajemna promocja przedsięwzięć adresowanych do społeczności akademickiej oraz pracodawców, a realizowanych przez poszczególne Biura zrzeszone w ZSBK.
 4. Promocja idei Biur Karier w środowisku akademickim oraz biznesowym województwa zachodniopomorskiego.
 5. Realizowanie wspólnych projektów, imprez, przedsięwzięć skierowanych do studentów/absolwentów oraz pracodawców.

ZSBK na co dzień prowadzić będzie działania w następujących obszarach:

 1. Promocji i informacji
 2. Programów Unii Europejskiej
 3. Publikacji
 4. Szkoleń
 5. Współpracy z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Biura zrzeszone w ZSBK spośród swojego grona wybierają Biuro Integrujące, które przez dany rok kalendarzowy jest odpowiedzialne za gromadzenie, przekazywanie oraz upowszechnianie informacji dotyczących przedsięwzięć organizowanych przez poszczególne Biura oraz Uczelnie, na których funkcjonują, jak również realizowanych przez inne jednostki, stowarzyszenia, fundacje czy władze lokalne, a dotyczące rynku pracy i poradnictwa zawodowego.

Podczas pierwszego inicjującego spotkania reprezentanci Biur Karier uzgodnili, że w pierwszym roku funkcjonowania ZSBK od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. rolę Biura Integrującego pełni Akademickie Biuro Karier  Uniwersytetu Szczecińskiego

Podpisanie umowy w ramach Partnerstwa Lokalnego

29.04.2014

W dniu 14 kwietnia 2014r. zawarta została Umowa Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Rektorem naszej Uczelni.

Priorytetowym celem niniejszej umowy jest rozwój regionalnego rynku pracy, w tym m.in.: rozwój przedsiębiorczości, dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, ograniczenie zjawiska bezrobocia  i wykluczenia społecznego, a także rozwój i integrację obszaru badawczego w zakresie procesów społeczno-gospodarczych w regonie.

Partnerstwa lokalnego, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Uczelniami Wyższymi z tereny województwa zachodniopomorskiego

03.03.2014

W dniu 12 lutego 2014 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, zainicjowane zostało spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych z terenu naszego województwa, które wyraziły chęć współpracy na rzecz rozwoju naszego regionu.

Podczas spotkania przedstawiona został propozycja zawiązania Partnerstwa lokalnego, pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Uczelniami Wyższymi z tereny województwa zachodniopomorskiego.

Powołane partnerstwo miało by na celu m.in. rozwój przedsiębiorczości, dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, ograniczenie zjawiska bezrobocia i wykluczenia społecznego,
a także rozwój i integrację obszaru badawczego w zakresie procesów społeczno-gospodarczych poprzez wymianę informacji, wspieranie instytucji rynku pracy w podejmowaniu działań i inicjatyw mających na celu wzrost zatrudnienia oraz rozwój zasobów ludzkich; inicjowanie i prowadzenie działań rozwojowo-badawczych na poziomie regionalnym w obszarach powiązanych z edukacją, gospodarką, instytucjami partnerstwa lokalnego, procesami demograficznymi, kapitałem ludzkim; promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk służących rozwojowi regionalnego rynku pracy.

PARP - konkurs

18.02.2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w I edycji konkursu na najlepszy studencki start-up pt. Odkrycie Rynku 2014, organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów w ramach Drogowskazów Kariery, ogólnopolskiego programu edukacyjnego.

Projekt jest skierowany do studentów uczelni wyższych do 26 roku życia, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, a także:

 • potrafią znaleźć własną niszę rynkową;
 • stopniowo zwiększają udziały w rynku;
 • szukają nowych sposobów finansowania działalności;
 • zatrudniają osoby młode;
 • oferują usługi bądź produkty cieszące się uznaniem wśród klientów;

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegóły: www.drogowskazykariery.pl, w zakładce Konkurs.
Termin przyjmowania zgłoszeń: od 10 lutego do 3 marca 2014 r.

KONKURS - DOTACJE

18.02.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych:

 • powyżej 50 roku życia,
 • młodzieży do 24 roku życia nie uczącej się, nie szkolącej i nie studiującej, która zarejestrowana jest w PUP krócej niż 3 miesiące,
 • byłych pracowników sektora oświaty, którzy utracili zatrudnienie w sektorze oświaty po 01.01.2013 r.

Dotacje będą przyznawane do wysokości 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, tj do kwoty 22 900 zł.

Informujemy, iż wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu do 14.03.2014 r. (piątek) do godz. 14.45 (Data wpływu wniosku do Urzędu).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (091) 42 54 981, w pokoju. 263 (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.45 – 14.45, środy-dzień wolny od bezpośredniej obsługi klientów) lub na stronie www.pupszczecin.pl.

Międzynarodowe Transgraniczne TARGI PRACY w Świnoujściu

13.02.2014

Termin: 20.02.2014 (czwartek)
Miejsce:  Świnoujście, hala sportowa MDK

Zobacz plakat

Więcej informacji: www.targipracy.swinoujscie.pl

II AKADEMICKIE TARGI PRACY

03.02.2014

Termin: 20.03.2014 (czwartek)
Miejsce: Politechnika Koszalińska ul. Śniadeckich 2, Koszalin, hol główny PK.

Więcej informacji: www.targipracy.koszalin.pl

Targi Pracy i Edukacji

20.01.2014

Termin: 24.01.2014, piątek, godz. 12:00
Miejsce: Goleniów, Hala sportowa w ZS nr 1; ul. Niepodległości 1

Więcej informacji: www.powiat-goleniowski.pl

Wznowienie przyjmowania wniosków na sfinansowanie egzaminów lub licencji

16.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje o wznowieniu  przyjmowania wniosków od osób bezrobotnych na:

 • sfinansowanie kosztów egzaminów i licencji,

Jednocześnie informujemy, iż ilość środków finansowych w 2014 r. jest ograniczona, dlatego wnioski będą przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków.

Wnioski można pobrać na dole podstrony http://www.pupszczecin.pl/formy_aktywizacji/egzaminy_i_licencje/302.html  lub u pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Mickiewicza 39.

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu (pokój 257) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 14.45

Więcej informacji: www.pupszczecin.pl

Wznowienie naboru wniosków na szkolenia indywidualne

16.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje o wznowieniu przyjmowaniu wniosków od osób bezrobotnych na:

 • skierowanie na szkolenie indywidualne.

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie PUP w terminie od 03.01.2014 r. do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Decydującym czynnikiem przy kierowaniu na szkolenie indywidualne będzie miała pewność zatrudnienia po szkoleniu.

Ponadto informujemy, iż biorąc pod uwagę możliwości finansowe PUP finansowane będą tylko takie szkolenia w trybie indywidualnym, po których osoba bezrobotna podniesie lub nabędzie kwalifikacje zawodowe.

Wnioski można pobrać na na stronie internetowej www.pupszczecin.pl  lub u pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Mickiewicza 39.

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu (pokój 257) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 14.45.


Więcej informacji: www.pupszczecin.pl

Wznowienie przyjmowania wniosków na sfinansowanie studiów podyplomowych

16.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje o wznowieniu  przyjmowania wniosków na:

 • sfinansowanie studiów podyplomowych.


Jednocześnie informujemy, iż ilość środków finansowych w 2014 r. jest ograniczona, dlatego wnioski będa przyjmowane wg. kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków.

Wnioski można pobrać na dole podstrony  lub u pośredników pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Mickiewicza 39.

Wnioski będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu (pokój 257) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 14.45.

Więcej informacji: www.pupszczecin.pl

KONKURS – DOTACJE

08.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane jest rozdysponowanie środków na około 70 dotacji.

Zgodnie z planowaną realizacją projektu systemowego „Szansa na pracę” preferowane będą osoby oraz powyżej 50 roku życia oraz do 30 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży do 24 roku życia nie uczącej się, nie szkolącej i nie studiującej, która zarejestrowana jest w PUP krócej niż 4 miesiące.

Ze względu na ograniczoną ilość środków PUP Szczecin będzie przyznawał dotacje w maksymalnej wysokości do 21 000 zł.

Informujemy, iż wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane  do 11.02.2014 r. (wtorek) do godz. 14.45 (Data wpływu wniosku do Urzędu).


Komisja rozpatrująca wnioski odbędzie się w dniach 24.02.2014 – 28.02.2014 r.  Wnioski złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane przez Komisję.

Więcej informacji: www.pupszczecin.pl

KONKURS – STAŻE

08.01.2014

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dla organizatorów staży dla osób bezrobotnych.

Konkurs ma charakter permanentny - aż do wyczerpania środków przeznaczonych na tę formę aktywizacji zawodowej.

Więcej informacji: www.pupszczecin.pl

Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2014 r.

08.01.2014

Od 1 stycznia 2014 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła o 80 zł brutto do 1 680,00 zł brutto.


Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy „na rękę” pracownik dostanie 1 240,00 zł.

Zmiana płacy minimalnej oznacza, że zmienią się również inne świadczenia z nią powiązane, tj.:

 • więcej zarobią osoby dopiero rozpoczynające pracę. Ich wynagrodzenie w pierwszym roku zatrudnienia nie może być niższe niż 80 proc. minimalnej pensji. Od 2014 r. jest to 1 344,00 zł brutto;
 • wzrósł dodatek za pracę w nocy. Za każdą godzinę przepracowaną między godziną 22.00 a 7.00 należy się dopłata do pensji w wysokości 20. proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej;
 • wzrosło wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Nie może być ono niższe od wysokości minimalnej pensji;
 • wzrosła odprawa dla zwalnianych grupowo. Maksymalnie mogą oni otrzymać równowartość 15 pensji minimalnych, czyli 25,2 tys. zł brutto;
 • wysokość płacy minimalnej wpływa na wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy. Zgodnie z prawem, nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie w kraju;
 • na podwyżce płacy minimalnej skorzystają też dłużnicy, którym wypłatę zajął komornik. Zgodnie z prawem, po potrąceniach pracownik musi dostać co najmniej minimalną pensję. W przypadku kar za wykroczenia służbowe na konto pracownika musi trafić przynajmniej 90 procent najniższej płacy, a przy potrąceniach zaliczek firmowych co najmniej 75 procent.

Szkolenie diagnostów – start 13 GRUDNIA 2013 r.

06.12.2013

Zapraszamy na szkolenie dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów organizowane przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. Klonowica 14
Terminy szkolenia: 13.12.2013 – 19.01.2014 (spotkania w piątki, soboty i niedziele)

I spotkanie (13-15.12.2013)
II spotkanie (20-22.12.2013)
III spotkanie (10-12.01.2014)
IV spotkanie  (17-19.01.2014)

Cena całego szkolenia: 3 320,00 zł (możliwości płatności w dwóch ratach)

Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w III, IV lub V części szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Karier WSTE w Szczecinie:
Budynek OSKP I piętro
ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
Tel.: 91 43 27 001, Fax: 91 42 40 876
Tel. kom.: 512 100 654
e-mail: projekty@wste.szczecin.pl
www.wste.szczecin.pl

KONKURS - DOTACJE

22.11.2013

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs dotyczący przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki finansowe na przyznanie dotacji będą pochodzić z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej i są przeznaczone dla:
- osób do 30 roku życia -  kwota do rozdysponowania - 420 000 zł, oraz
- osób wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* - kwota do rozdysponowania - 420 000 zł. 

Ze względu na ograniczoną ilość środków PUP Szczecin będzie przyznawał dotacje w maksymalnej wysokości do 21 000 zł

Informujemy, iż wnioski o przyznanie jednorazowo środków  na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane do 03.12.2013 r. (wtorek) do godz. 14.45 w Sekretariacie PUP (Data wpływu wniosku do Urzędu)

Więcej informacji: www.pupszczecin.pl
Plik do pobrania

Targi Pracy „KARIERA 2013” 27.11.2013

06.11.2013

Zapraszamy na Targi Pracy „KARIERA 2013”, które odbędą się w środę dnia 27 listopada 2013 r., w godzinach od 10.00 do 15.00 na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Słowackiego 17.

Więcej informacji: www.targipracy.zut.edu.pl

Zapraszamy na warsztat COMSOL Multiphysics

09.10.2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych symulacjami numerycznymi do udziału w warsztacie COMSOL Multiphysics, który odbędzie się 28 października 2013 r. w godz. 10:00 - 13:00.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami programu oraz praktycznym jego zastosowaniem przy obliczaniu złożonych zjawisk fizycznych.

Więcej informacji oraz rejestracja pod adresem: https://www.comsol.com/events/cmw/26207/

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można:

 • dowiedzieć się o nowościach: http://www.comsol.de/products/4.3b/
 • znaleźć informacje o kolejnych warsztatach i szkoleniach w Polsce: http://www.comsol.de/products/4.3b/
 • odkryć sukcesy innych użytkowników wykorzystujących COMSOL Multiphysics w przemyśle i środowisku naukowo-badawczym: http://www.comsol.de/stories
 • zapoznać się z bazą filmów treningowych: http://www.comsol.de/vide

Zobacz plakat ...

SZCZECIN ALOUD

09.10.2013

SZCZECIN ALOUD to miejski blog, który ma informować o ciekawych, inspirujących wydarzeniach, miejscach, pokazywac ludzi z pasją, mówić o tym, co ważnego dzieje się na naszych oczach. Blog ma mówić o SZCZECINIE, DLA SZCZECINIAN I PRZEZ SZCZECINIAN.

W tym roku organizowana jest II edycja konkursu na redaktorów miejsckiego bloga Szczecin Aloud, który kierowany jest do mieszkańców Szczecina, aktywnych uczestników życia kulturalnego miasta i bacznych obserwatorów zmian, jakie zachodzą w naszym mieście. Zeszłoroczna edycja pozwoliła wyłonić dwudziestu blogerów, którzy od roku rozwijają bloga i angażują się w wiele projektów.

SZCZECIN ALOUD jest przestrzenią wypowiedzi dla osób, które chcą dzielić się własnym spojrzeniem na miasto przez pryzmat wielotetnich pasji albo dopiero rodzących się zainteresowań.

Konkurs rozpoczyna się 27 września, a zakończy 30 października 2013 r.

Odwiedź stronę http://blog.szczecin.eu/

Konferencja pt.: „Instynkt przedsiębiorczości”

30.11.2012

Dnia 17 grudnia 2012 r. w Pałacu Prymasowski przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie odbędzie się Konferencja „Instynkt Przedsiębiorczości”.

W trakcie konferencji nastąpi uroczysta inauguracja Panelu Przedsiębiorstw – nowej inicjatywy PARP mającej na celu dostarczanie unikalnych informacji nt. potrzeb i opinii polskich przedsiębiorców dotyczących różnych obszarów życia gospodarczego.

Gościem specjalnym konferencji będzie pani Donna J. Kelley – autor raportu GEM 2011 Global Report i jednocześnie profesor Babson College w USA, najważniejszego ośrodka akademickiego w świecie zajmującego się tematyką przedsiębiorczości.

W konferencji wezmą udział także inni znamienici eksperci z kraju i z zagranicy, przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorców i administracji publicznej odpowiedzialnej za zagadnienia związane z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.

Rejestracja i kontakt: Maja Wasilewska, e-mail: osrodek_badan@parp.gov.pl; tel.: 022 432 89 16

Zgłaszając udział w konferencji należy wskazać panel, w którym chcą Państwo uczestniczyć. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://badania.parp.gov.pl/index/more/29996

Seminarium "Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu"

30.11.2012

Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
i Polski Komitet Normalizacyjny zapraszają do udziału w seminarium pt. „Dostęp polskich towarów
i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu”
, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, „Sala pod Kopułą” (wejście od ul. Wspólnej). Seminarium organizowane jest m.in. we współpracy
z Przedstawicielami handlowymi krajów Unii Celnej w Polsce.

Celem seminarium jest zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom i organizacjom samorządu gospodarczego aktualnych formalno – prawnych aspektów funkcjonowania Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego, nowych zasad obrotu towarowego z krajami ją tworzącymi oraz planowanych  rozwiązań w tym zakresie w 2013 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Wszyscy zainteresowani udziałem w seminarium powinni wypełnić formularz rejestracyjny (link).

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 grudnia 2012 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/29940

Konferencja naukowa pt.: „Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu”, Szczecin, aula im. prof. dr hab. Adama Szewczuka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

19.11.2012

Dnia 21 listopada 2012 r. w Szczecinie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno – gospodarczym regionu”. Konferencja ta jest wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji: Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja przebiegnie jednocześnie w dwóch panelach tematycznych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki w auli  im. prof. zw. dr. hab. Adama Szewczuka i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w Sali Rady Wydziału.

Więcej informacji na stronie: http://www.wzieu.pl/

Łódź, Konferencja FIMB2012

12.11.2012

W dniach 16 – 17 listopada 2012 r. w Łodzi odbędzie się konferencja FIMB2012. Tematyka konferencji obejmuje m.in. elektronikę, elektrotechnikę, automatykę, mechatronikę, robotykę i informatykę. Hasło przewodnie FIMB2012 to komercjalizacja wynalazków. Podczas tegorocznej edycji seminarium, planowane jest zorganizowanie specjalnej sesji tematycznej, dedykowanej firmom działającym w obszarze nowoczesnych technologii oraz inkubatorom przedsiębiorczości. Na zakończenie konferencji spośród referatów wygłoszonych na konferencji zostaną wybrane trzy najlepsze, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.fimb.p.lodz.pl/

Gorzów Wielkopolski, konferencja naukowa pt.: Skuteczność w biznesie – wyzwanie na miarę współczesnych czasów

22.10.2012

W dniach 25 – 26 października 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się IV Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „ Skuteczność w biznesie – wyzwanie na miarę współczesnych czasów”.

Podstawowy cel konferencji to dyskusja na temat czynników wpływających na podniesienie skuteczności w biznesie we współczesnych warunkach gospodarowania.

Organizator: Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej informacji zamieszczonych jest na stronie: www.s-w-b.org.pl

Kraków, Międzynarodowa konferencja motoryzacyjna pt.: „ Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych – bezpieczeństwo i ochrona środowiska”

24.09.2012

W dniach 27 i 28 września 2012 r. w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa konferencja motoryzacyjna KONMOT2012 pt.: „Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych – bezpieczeństwo i ochrona środowiska”.

Organizatorzy: Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej oraz Komisja Motoryzacji Krakowskiego Oddziału PAN.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, dających perspektywy poprawy stanu środowiska naturalnego i zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Przedstawienie wyników badań krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych otwiera pole do wymiany poglądów i oceny aktualnego stanu tych problemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju świata.

Kontakt: Magdalena Kalarus, tel.: (12) 628 35 31, e-mail: mkalarus@pk.edu.pl.

Więcej informacji na stronie: www.mech.pk.edu.pl/m4 (w zakładce: Konferencje).

Wizyta studyjna w innowacyjnych przedsiębiorstwach i instytutach badawczych pn. „Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz nanotechnologie”

18.06.2012

28 czerwca 2012 r. w Szczecinie odbędzie się wizyta studyjna w innowacyjnych przedsiębiorstwach i instytutach badawczych pn. „Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) oraz nanotechnologie”, Spotkanie jest organizowane przez PARP w ramach ogólnopolskiej kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”. Uczestnicy wizyty będą mieli okazję odwiedzić Technopark Pomerania i Instytut Polimerów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95754.asp

Kongres Firm Rodzinnych

26.03.2012

W dniach 19-20 kwiecień br. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu organizuje
w Bielsku-Białej Kongres Firm Rodzinnych, który ma na uwadze rosnącą
rolę tego typu przedsiębiorstw w polskiej gospodarce i specyficzne
problemy nurtujące firmy rodzinne.

Kongres będzie platformą wymiany informacji oraz integracji firm.
Zorganizowane bloki tematyczne dadzą możliwość przekazania
interesujących informacji dedykowanych dla firm rodzinnych.

Więcej informacji i rejestracja na www.kongresfr.pl.

Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 8.2 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

15.02.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Małych i Średnich przedsiębiorstw (Instytucja finansująca na Mazowszu) zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dot. Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Termin i harmonogram spotkania został zamieszczony na stronie: http://fund.org.pl/redir,796   

Seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo”

15.02.2012

W dniu 29 lutego 2012 r. odbędzie się spotkanie seminaryjne w ramach cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo, pt. „MŚP w 7 Programie Ramowym i Horizon 2020 – warsztaty
z przygotowania wniosku”. Seminarium organizowane jest przez Enterprise Europe Network, afiliowany przez PARP. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym „Zielna”
w Warszawie w godz. 10:00 – 15:00 (udział jest bezpłatny). Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/25593


Wizyty studyjne w ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”

15.02.2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli świata nauki i dziennikarzy zainteresowanych zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i innowacyjnością do udziału w wizytach studyjnych
w ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”. Spotkania organizowane są
w innowacyjnych firmach, parkach technologicznych i jednostkach naukowych, zajmujących się opracowywaniem nowych rozwiązań dla firm. Najbliższa wizyta odbędzie się 2 marca 2012 r. w Łodzi. Dodatkowe informacje i harmonogram spotkań można znaleźć na stronie: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95562.asp
 

Międzynarodowa giełda kooperacyjna Future Match 2012

05.01.2012

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w dniach 6-19 marca 2012 r. do Hanoweru.  Przedstawiciele firm, instytutów badawczych, szkół wyższych, instytucji publicznych i in. Mogą wziąć udział w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej Future Match 2012 na tragach technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektroniki konsumenckiej CeBIT 2012.

Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/gielda-kooperacyjna-future-match-2012-na-targach-cebit-hanower-6-10-marca-2012-r.html

II edycja konkursu "Bezpieczny eSklep"

13.12.2011

6 grudnia 2011 ruszyła II edycja konkursu „Bezpieczny eSklep”, mającego na celu wyróżnienie najbardziej wiarygodnych i rzetelnych sklepów internetowych w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Logistyki i Magazynowania, a honorowy patronat objęli Minister Gospodarki, wicepremier Waldemar Pawlak oraz Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stroniewww.bezpiecznyesklep.pl do 31 stycznia 2012r.

Zapraszamy na debatę - 15 grudnia o godz. 10.00

13.12.2011

Debata „Pomysł czy finanse. Co decyduje o sukcesie start-up?" rozpocznie się w czwartek, 15 grudnia o godz. 10.00 w redakcji Rzeczpospolitej, będącej częścią cyklu poświęconego różnym aspektom stymulowania innowacyjności, w ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Więcej informacji:
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=C7AE5EEBDBC643ED81EF2F54435F7A55

PARP zaprasza na bezpłatne seminarium

12.12.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym seminarium pt. „Umowy o transfer technologii - warsztaty praktyczne". Spotkanie odbędzie się 19 grudnia 2011 r. w Warszawie.
Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/szkolenia.397/articles/bezplatne-seminarium-umowy-o-transfer-technologii---warsztaty-praktyczne-19-grudnia-2011-r.html

Debata medialna - Czy innowacje w zarządzaniu wiedzą i zmianą są możliwe?

12.12.2011

12 grudnia o godzinie 11.00 zapraszamy do obejrzenia debaty medialnej pod hasłem  „Czy innowacje w zarządzaniu wiedzą i zmianą są możliwe?”.  Za organizację odpowiada Puls Biznesu we współpracy z PARP. Udział wezmą przedstawiciele PARP, Extender Disc Polska, Marek Prujszczyk Consulting, KPMG.
Transmisja on-line na portalu PARP www.web.gov.pl/transmisja oraz na stronie www.wideo.pb.pl
Debata jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warsztaty dot. programu URBACT

01.12.2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w informacyjnych warsztatach dot. Programu URBACT, mającego na celu organizowanie sieci współpracy miast europejskich. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2011 r. w siedzibie MRR w Warszawie.  

Chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.urbact.pl do 12 grudnia 2011 r.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne z języka angielskiego na język polski.

Szczegóły na: www.urbact.pl oraz www.urbact.eu 

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry