• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Studia Podyplomowe  Inspektor Ochrony Danych (IOD)  

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza funkcję tzw. Inspektora Ochrony Danych (IOD), stojącego na straży ochrony danych osobowych. 

RODO określa przypadki, w których administrator danych (lub przetwarzający) zmuszeni będą do powołania IOD, zadania,status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.   

Zasadniczo do powołania IOD zobowiązane będą podmioty publiczne oraz szereg podmiotów prywatnych. 

Szacuje się, że do powołania IOD zobowiązany jest ok 68 000 tys. podmiotów publicznych oraz ok 342 700 tys. przedsiębiorców (zob. ocenę skutków regulacji --https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302950/12457652/12457653/dokument308353.pdf).

Powstają zatem nowe, szerokie możliwości zatrudnienia dla osób posiadających wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. 

Możemy mówić o wykształceniu się nowego, ciekawego, przyszłościowego i atrakcyjnego pod względem zarobków zawodu. 

Jak wynika z najnowszych badań firmy HAYS POLAND, zarobki IOD wahają się od 10 000 zł do 25 000 zł brutto miesięcznie. Średnio IOD może liczyć na 14 000 zł brutto miesięcznie (Hays Poland, Raport płacowy 2019. Trendy na rynku płacy).

Inspektor musi posiadać jednak szeroką interdyscyplinarną wiedzie i umiejętności. Jak wynika z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. IOD powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość prawa ochrony danych osobowych, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, prowadzenia audytów, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).  

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Inspektora Ochrony Danych umożliwia uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji IOD samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych. 

Główne atuty studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych :

 • 167 godzin zajęć - wykładów i praktycznych warsztatów;
 • świetni wykładowcy - zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, radców prawnych oraz doświadczonych IOD;
 • niewielkie grupy - dzięki prowadzeniu zajęć w niewielkich grupach (max. 30 osób), możliwe są indywidualne rozmowy i konsultacje z wykładowcami;
 • praktyczne podejście - w ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i działalności IOD (np. sporządzenie klauzul informacyjnych, klauzul zgód, dokumentacji, umów powierzenia przetwarzania, prowadzenia  DPIA);
 • zagadnienia branżowe – w ramach studiów przedstawiona zostanie również specyfika przetwarzania danych w poszczególnych branżach i sektorach (np. w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, marketingu, reklamie, ochronie zdrowia)
 • sektor prywatny/publiczny - studia dostosowane są zarówno do działania IOD w sektorze prywatnym, jak również publicznym;
 • networking - studia umożliwiają poznanie czołowych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, wymianę doświadczeń z praktykami oraz kontakt z innymi specjalistami zajmującymi się ochroną danych osobowych.
 • Rabat na RODOProtektor – słuchacze otrzymują 20 % rabat na oprogramowanie RODOProtektor, udostęniane przez spółkę BTC sp. z o.o. 
   

Korzyści dla Słuchaczy 

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych, Słuchacze: 

 • poznają prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO i przepisy krajowe;
 • poznają techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa danych osobowych;
 • nauczą się jak sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych;
 • nauczą się sporządzać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrację, umowy będące podstawą zatrudnienia IOD; 
 • poznają zasady prowadzenia oceny skutków poszczególnych działań dla ochrony danych (DPIA);
 • poznają zasady monitorowania przestrzegania przepisów, polityk ochrony danych osobowych, audytów systemów informatycznych;
 • poznają zasady zgłaszania do organu nadzoru incydentów;
 • poznają praktyczne aspekty działania IOD w organizacji, problemy i sposoby ich rozwiązywania w codziennej pracy;
 • poznają zasady odpowiedzialności IOD;
 • poznają oprogramowanie komputerowe pomocne w pracy IOD; 
 • będą mogli nawiązać ciekawe relacje zawodowe.

Do udziału w studiach podyplomowych Akademia IOD szczególnie zachęcamy: 

 • osoby aktualnie pełniące funkcję IOD lub członków grupy IOD, chcący rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę; 
 • wszystkie osoby zamierzające pełnić funkcję IOD lub pracować w zespołach IOD, jednostkach odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych;
 • prawników zamierzającym specjalizować się w zakresie ochrony danych osobowych; 
 • specjalistów z zakresu IT, chcącym uzyskać wiedzę prawniczą niezbędna do pełnienia funkcji IOD;
 • osoby odpowiedzialne w organizacji za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, w tym tzw. konsultantom ds. ochrony danych;
 • wszystkie osobom chcące zdobyć nowy ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód. 

Program Akademii Inspektora Ochrony Danych

Moduł I – Prawne aspekty ochrony danych osobowych. 

 • Podstawy ochrony danych osobowych. Rodo Road Map (źródła prawa, zakres, cele, główne zasady RODO  itp.)  
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Warsztaty - obowiązki informacyjne i zbieranie zgód
 • Warsztaty - umowa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministrację
 • Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
 • Organ Nadzoru. Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Kontrola PUODO
 • Certyfikcja i zatwierdzone kodeksy postępowania
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Privacy by design i by default - rozwiązania prawne i organizacyjne
   

Moduł II – Bezpieczeństwo danych osobowych (aspekty techniczne i organizacyjne) 

 • Techniczne i organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych
 • Audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami (w tym systemów informatycznych)
 • Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych
 • Warsztaty - Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych oraz konsultacje z organem nadzoru
 • Warsztaty - Zarządzanie incydentami  
   

Moduł III – Praktyka działania IOD w sektorze prywatnym i publicznym 

 • Prawne aspekty działania IOD - wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Organizacja pracy i praktyka działania IOD w przedsiębiorstwie 
 • Oprogramowanie wspierające pracę IOD. 
   

Moduł IV – Zagadnienia szczegółowe (branżowe). 

 • Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
 • Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
 • Przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu AI. 
 • Ochrona danych osobowych w marketingu, promocji i reklamie 
 • Ochrona danych osobowych w sektorze finansowym
 • Ochrona danych osobowych w ochronie zdrowia
 • Ochrona danych osobowych w sądach, prokuraturach itp. Dyrektywa Policyjna 


Odpłatność za studia:

płatność jednorazowa - 4200,-

płatność w 2 ratach -    2150,-

frdl-logotyp-30-lat-frdl.jpgRabat - 5% otrzymują osoby współpracujące z  FRDL w Szczecinie, w tym IOD, informatycy, audytorzy, prawnicy i wszyscy zainteresowani działający w ramach Forów branżowych powołanych przez  FRDL w Szczecinie.

Wykładowcy

Roman Bieda, radca prawny, rzecznik patentowy

roman_bieda.jpg

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.) oraz doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) oraz handlu elektronicznego.  
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Przewodniczący podgrupy prawnej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. 

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane 
z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej,  oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN). 


dr Mirosław Gumularz, radca prawny 

miroslaw_gumularz.jpg

Doktor nauk prawnych (UJ) i radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni.  Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. 
Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce. 
Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.


Mirosław Wróblewski – radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). 

miroslaw_wroblewski.jpg

Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych. Absolwent studiów prawniczych oraz politologicznych (specjalizacja – stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy. Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego, w tym m.in. komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Był i jest ekspertem w wielu międzynarodowych projektach badawczych dotyczących prawa oraz ochrony praw człowieka. 

Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
w Wiedniu w latach 2012 - 2017. Od 2016 r. wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Wykładowca prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony praw człowieka oraz prawa nowoczesnych technologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Poznaniu oraz na aplikacji radcowskiej. W listopadzie 2018 r. wybrany na członka zarządu European Network of National Human Rights Institutions w Brukseli (kadencja od marca 2019 r.).


Krzysztof Jankowski - Dyrektor Departamentu Usług Ochrony Danych Osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych

krzysztof_jankowski.jpg

Menedżer, prawnik, audytor, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, praktyk w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem inspektorów ochrony danych i wdrażaniu RODO w grupach kapitałowych.

Prowadził audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w dużych organziacjach i grupach kapitałowych;

Absolwent studiów MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, praca dyplomowa: Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie sektora energetycznego. Absolwent studiów podyplomowych - Studium Managerskie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. Doświadczony trener i wykładowca w zakresie bezpieczeństwa IT oraz  ochrony danych osobowych, w tym RODO (prowadził szkolenia między innymi na zlecenie spółek grópy Hewlett Packard.


Tomasz Izydorczyk, Maruta Wachta 

tomasz_izydorczyk.jpg

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. jest redaktorem bloga TIZYDORCZYK.pl oraz jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j.
W branży energetycznej pracował jako doradca i audytor dla takich podmiotów jak: Elektrociepłownia Gorzów S.A. (PGE GIEK), Elektrownia Turów S.A. (PGE GIEK), Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren), „PKP Energetyka” spółka z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa),EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (Grupa TAUIRON), DALKIA Poznań ZEC S.A. (Veolia), Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PGNiG),


Małgorzata Kurowska, radca prawny, Maruta Wachta 

malgorzata_kurowska.jpg

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT. Doradza m.in. klientom z branży energetycznej i handlu detalicznego w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty wdrożenia RODO zarówno na rzecz spółek polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia administratorów bezpieczeństwa informacji i Inspektorów Ochrony Danych w podmiotach korporacyjnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Francuskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz RODO na rzecz klientów z sektora prywatnego. Szkoli również radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


Anna Matusiak-Wekiera, radca prawny 

anna_matusiak_wekiera.jpg

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych.

Anna Matusiak-Wekiera jest członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018.

Jest wykładowcą zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych m.in. w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. 

Anna Matusiak-Wekiera od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz giełdowych spółek kapitałowych, oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) a obecnie funkcję inspektora ochrony danych.

Anna Matusiak-Wekiera posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001. 


Marcin Cwener

marcin_cwener.jpg

Aplikant adwokacki, absolwent WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wewnętrzny ISO 27001:2013. Były pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie skarg na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. W latach 2013-2017 ekspert ds. ochrony danych osobowych w jednej z wiodących firm konsultingowych w Warszawie. Przez kilka lat pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z branży finansowej, handlowej i produkcyjnej. Doświadczony trener i audytor. Autor licznych publikacji nt. ochrony danych osobowych i RODO.


Maciej Kaczyński, BTC Sp. z o.o. (Konsultant, wykładowca, trener)

maciej_kaczynski.jpg

Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu bezpieczeństwem IT oraz zapobieganiu wyciekom danych (DLP). Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą S.A., Maruta Wachta sp.j., Akademią BTC. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z uczelniami: Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową (UTH).
Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].


dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego

arleta_nerka.jpgdr nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej kwartalnika ABI Expert. Wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.


Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry