• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Specjalista spedytor

 Treści kształcenia:  specjalista dyplomowany „spedytor”

Rekrutacja do 1 października 2019r.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych, prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Absolwent po ukończeniu kształcenia będzie miał wiadomości, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

1. Zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieny pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią, oraz znajomość kompetencji służb związanych z tymi działaniami. Potrafi zastosować określone wymagania przy organizacji stanowiska pracy uwzględniając bezpieczeństwo wszystkich pracowników i osób mogących znaleźć w strefie jego nadzoru.
2.  Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów prawa pracy,  ochrony danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego.
3. Znajomości i stosowania język obcego  w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych.
4. Kompetencji personalnych i społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów w zespole i własnych, negocjowania warunków porozumień.
5. Organizacji pracy małych zespołów – monitorowania, przydzielania zadań, komunikowania się ze współpracownikami.
6. Posługiwania się słownictwem zawodowym związanym z środkami transportu, znajomości  parametrów i ich wykorzystania, szczególnie z ubezpieczeniami towaru, wyboru i zaplanowania drogi przewóz, organizacją i sporządzaniem odprawy celnej.
7. Znajomości zagadnień z transportu i spedycji.
8. Znajomości środków transportu.
9. Znajomości zasad logistyki i magazynowania.
10. Znajomości zasad ekonomiki transportu.

 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie 
oferuje kształcenie specjalistyczne w zakresie:

  1. Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
  2. Elektronik pojazdów samochodowych
  3. Spedytor 

Wyższe kwalifikacje zawodowe
tylko 3 semestry w uczelni wyższej
5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej.

Słuchacz otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego*

Kształcenie specjalistyczne jest dla tych, którzy:

  • Chcą szybko zdobyć zawód  (tylko 3 semestry)  np. dla absolwentów liceum ogólnokształcącego
  • Chcą się przekwalifikować - absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
  • Chcą się przekwalifikować -  absolwenci szkół wyższych „nietechnicznych” 

Profil: praktyczny
Czas trwania: 3 semestry
Liczba ECTS: 60
Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany
Odpłatność: 395 zł miesięcznie 

Kandydat musi posiadać kwalifikacje określone dla 4 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej to jest:

  • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo  ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
  • świadectwo dojrzałości.

*W chwili przyjęcia na kształcenie specjalistyczne NIE JEST WYMAGANA MATURA, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego.
W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia słuchacz otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty

Możliwość dalszego kształcenia: Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach pierwszego stopnia. W przypadku podjęcia studiów kształcących w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych o profilu praktycznym, część uzyskanych kompetencji może być uznana przez uczelnię.

Formularz zgłoszeniowy

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry